معرفی گروه نظارت و ارزیابی عملکرد

 شرح وظایف :

v     پیگیری و اجرای ارزیابی عملکرد کلیه واحدهای دانشگاه و تهیه گزارش تحلیلی از نتایج ارزیابی و ارائه آن به مقامات ذیربط.

v     نظارت بر حسن اجرای برنامه های ارزیابی عملکرد در دانشگاه و تحلیل ارزیابی های انجام شده و ارائه پیشنهادهای لازم.

v     انجام مطالعات و تحقیقات لازم در رابطه با برنامه های ارزیابی عملکرد و شاخص های مورد عمل در دانشگاه و ارائه پیشنهادهای لازم.

v     انجام سایر اموری که در چارچوب برنامه های ارزیابی عملکرد دانشگاه از طرف وزارت متبوع ارجاع گردد.

v     تهیه و تنظیم برنامه های بازرسی مستمر، دوره ای و یا موردی از واحد های دانشگاه برای سنجش میزان مطابقت عمل و عملکرد اقدام کنندگان با اهداف، برنامه ها، دستورالعمل ها و ضوابط و شاخص های مورد ارزیابی دانشگاه.

v     بازرسی از عملکرد مدیران و کارکنان بر اساس گزارشات واصله از واحد تکریم ارباب رجوع.

v     تجزیه و تحلیل عملکرد واحد ها، مدیریت ها و کارکنان بر اساس بازرسی های انجام شده.

v     تهیه گزارشهای لازم بر اساس بازرسی های انجام شده در فواصل معین و ارائه به مقامات اجرایی دانشگاه.

v     دریافت شکایات حضوری و مکتوب مراجعین از واحدها و کارکنان دانشگاه.

v     بررسی و تحقیق پیرامون صحت یا سقم موضوع شکایات و پیگیری تا اخذ نتیجه نهایی به منظور پاسخگویی به شاکی.

v     پیگیری بر حسن اجرای مصوبات شوراها و جلسات  بخش های مختلف دانشگاه.

v     همكاري‌ با گروههاي‌ اعزامي‌ نظارت‌ وارزيابي‌ از طرف‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و آموزش‌ عالي‌ .

v     مدیریت فرآیند مستمر ارزشیابی کیفیت آموزشی اعضاء هیات علمی دانشگاه.

v     گردآوری داده های شاخص های عمومی و اختصاصی حوزه های ذیربط به همراه مستندات مربوطه.

v     نظارت بر اجرای برنامه ها و فعالیت های آموزشی اعضاء هیات علمی شامل: بررسی مجوز تشکیل کلاس از نظر مدرک مدرس، تعداد دانشجویان و…، درخواست لیست دروس ارائه شده درهرترم، بررسی و مطابقت آن با ضوابط و رفع مشکلات احتمالی، ورود اطلاعات مربوطه در سیستم ارزشیابی

v     سایر امور محوله از سوی رییس دانشگاه به عنوان بالاترین مقام اجرایی