نواقص پرونده مدارک مدرسین حق التدریس ۹۷۲

توضیحات: لیست نواقص پروند مدرسین حق التدریسی در نیمسال دوم ۹۸ -۹۷ به تفکیک دانشکده

– تطبیق مدرک آپلود شده: مقصود اینست که مدرک تحصیلی که در سامانه مرکز نظارت توسط مدرس مدعو بارگذاری شده است با مدرکی که در قرارداد درج شده است تطبیق ندارد.

دانشکده بیجار ۹۷۲

دانشکده ادبیات ۹۷۲

دانشکده علوم انسانی ۹۷۲

دانشکده علوم پایه ۹۷۲

دانشکده کشاورزری ۹۷۲

دانشکده مکنابع طبیهی ۹۷۲

دانشکده هنر و معماری ۹۷۲

دانشکده مهندسی ۹۷۲