نواقص پرونده مدارک مدرسین حق التدریس 972

توضیحات: لیست نواقص پروند مدرسین حق التدریسی در نیمسال دوم 98 -97 به تفکیک دانشکده

– تطبیق مدرک آپلود شده: مقصود اینست که مدرک تحصیلی که در سامانه مرکز نظارت توسط مدرس مدعو بارگذاری شده است با مدرکی که در قرارداد درج شده است تطبیق ندارد.

دانشکده بیجار 972

دانشکده ادبیات 972

دانشکده علوم انسانی 972

دانشکده علوم پایه 972

دانشکده کشاورزری 972

دانشکده مکنابع طبیهی 972

دانشکده هنر و معماری 972

دانشکده مهندسی 972