صفحه ارزیابی عملکرد پردیس

.

نکته: 

فرم های ارزیابی عملکرد پردیس خودگردان دانشگاه  


  لینک        عنوان        دانلود


 7     همکاران پردیس   د2

 7   امو مالی پردیس    د2


                 فرم مشترک برای پیگیری              
د2

word