فرم شماره۸: مطالبات ترم های گذشته

مدرسین محترمی که حق الزحمه یکی از نیمسال های گذشته را به دلیل تاخیر در تکمیل فرم های مرکز نظارت و … دریافت نکرده اند پس از اطمینان از عدم دریافت می توانند جهت پرداخت آن بصورت موردی و یا همراه با نیمسال ترم جاری فرم شماره ۸ را تکمیل نمایند.


فرم شماره 8