فرم شماره ۷ : ارسال تصویر گواهی شرکت در کارگاه

مدرسین محترم می تواند تصویر گواهی شرکت در کارگاه آشنایی با قوانین و مقررات دانشگاهی را از طریق فرم شماره ۷ بارگذاری نمایند.

 

فرم شماره 7 گواهی شرکت در کارگاه