فرم شماره ۵ : ارسال نواقصی مدارک

مدرسین محترمی که برای پرونده آنها در مرکز ناقصی مدارک از قبیل تصویر مدرک تحصیلی و… اعلام گردیده است می تواند مدارک مربوط را از طریق این فرم برگذاری نمایند.

 

فرم شماره 5 ارسال نواقص