صفحه گزارش گیری وضعیت برگزاری کلاس ها در نیمسال ۹۸۲

 

این فرم به جهت آگاهی از چگونگی ارائه آموزش غیر حضوری بر بستر شبکه های الکترونیکی طراحی گردیده است انتظار است با تکمیل درست داده های مورد نیاز مرکز نظارت را در این مهم یاری .

.بفرمائید 

نامه وزارتخانه در ارتباط با نظام آموزش الکترونیک

فرم گزارش گیری وضعیت برگزاری کلاس ها در نیمسال 982

.....
  • کاردانیکارشناسیارشددکتری 
    Add a new row