صفحه گزارش گیری وضعیت برگزاری کلاس ها در نیمسال 982

 

این فرم به جهت آگاهی از چگونگی ارائه آموزش غیر حضوری بر بستر شبکه های الکترونیکی طراحی گردیده است انتظار است با تکمیل درست داده های مورد نیاز مرکز نظارت را در این مهم یاری .

.بفرمائید 

نامه وزارتخانه در ارتباط با نظام آموزش الکترونیک

فرم گزارش گیری وضعیت برگزاری کلاس ها در نیمسال 982

.....
  • کاردانیکارشناسیارشددکتری 
    Add a new row