– شورای عالی انقلاب فرهنگی-سامانه رصد علم و فناوری

ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور حوزه شورای عالی انقلاب فرهنگی به منظور تدوین و ارائه گزارشات پایشی دانشگاه ها در چارچوپ سیاست ها و شاخص های سند نقشه جامع علمی کشور، سامانه ای به نام «رصد علم و فناوری» جهت دریافت اطلاعات و آمار شاخص های ذیل  مربوط به سال های 1392 تا 1396 پیش بینی و طراحی نموده است.بدیهی است تکمیل و ارسال به موقع اطلاعات تا تاریخ 23آبانماه سال جاری بستر صیانت از حقوق دانشگاه را فراهم می نماید.

برای مسائل مربوط به محتوای شاخص علاوه بر مرکز نظارت دانشگاه می توانید  با آقای دکتر آزدی در تهران تماس بگیرید.    61352144-021

گروه نظارت و ارزیابی عملکرد


شاخص های سرمایه انسانی – اداری و مالی


شاخص های سرمایه گذاری – اداری و مالی 


شاخص های سرمایه انسانی – آموزشی


شاخص هایآمایش آموزشی – آموزشی 


شاخص های فناوری و نوع آوری پژوهشی 


شاخص های انتشارات علمی– پژوهشی 


شاخص های مشارکت بین المللی -پژوهشی