– شورای عالی انقلاب فرهنگی-سامانه رصد علم و فناوری

ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور حوزه شورای عالی انقلاب فرهنگی به منظور تدوین و ارائه گزارشات پایشی دانشگاه ها در چارچوپ سیاست ها و شاخص های سند نقشه جامع علمی کشور، سامانه ای به نام «رصد علم و فناوری» جهت دریافت اطلاعات و آمار شاخص های ذیل  مربوط به سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ پیش بینی و طراحی نموده است.بدیهی است تکمیل و ارسال به موقع اطلاعات تا تاریخ ۲۳آبانماه سال جاری بستر صیانت از حقوق دانشگاه را فراهم می نماید.

برای مسائل مربوط به محتوای شاخص علاوه بر مرکز نظارت دانشگاه می توانید  با آقای دکتر آزدی در تهران تماس بگیرید.    ۶۱۳۵۲۱۴۴-۰۲۱

گروه نظارت و ارزیابی عملکرد


شاخص های سرمایه انسانی – اداری و مالی


شاخص های سرمایه گذاری – اداری و مالی 


شاخص های سرمایه انسانی – آموزشی


شاخص هایآمایش آموزشی – آموزشی 


شاخص های فناوری و نوع آوری پژوهشی 


شاخص های انتشارات علمی– پژوهشی 


شاخص های مشارکت بین المللی -پژوهشی