ساختار

ساختار تشکیلاتی

مدیریت مرکز نظارت و ارزیابی

گروه نظارت و ارزیابی عملکرد

گروه نظارت و ارزیابی آموزشی

دبیرخانه هیات نظارت و ارزیابی استانی