فرم بارگذاری اطلاعات روزانه کارکنان

 


 

هدف: در راستای  «نقشه راه اصلاح نظام اداری» مبتنی برسیاست های کلی نظام اداری مصوب شورای عالی اداری و در جهت عملیاتی نمودن برنامه راهبردی دانشگاه در سال 98، حسب مصوبه شورای دانشگاه مقرر شده است کلیه فعالیت های روزانه کارکنان واحدهای مختلف دانشگاه به جهت احصاء، اصلاح و بهبود فرایندها و روش های انجام کار طی فرایندی در سامانه مرکز نظارت بصورت روزانه به مدت یک ماه (از تاریخ 10 اردیبهشت ) توسط کارکنان بارگذاری گردد.


توضیخات:

           تاریخ: منظور تاریخ روز وارد کردن اطلاعات می باشد.

           عنوان فعالیت روزانه: کلیه فعالیت روزانه می بایست در فرم شماره یک بعد از هر فعالیت دستی تکمیل و در پایان وقت اداری برای مدیر مربوط ارسال گردد.

           زمان یک: به دقیقه ( صرفاً با عدد) و توسط کارمند مربوط وارد می گردد.

           زمان دو : اظهار نظر و زمان زمان اعلام شده از طرف مدیر مستقیم می باشد مثل مدیر گروه، مدیر میانی و…

           زمان سه: اظهار نظر و  زمان اعلام شده از طرف بالاترین مقام حوزه می باشد مثل معاون دانشگاه و رئیس دانشکده

        نکته: فرم بعد از پرینت توسط تکمیل کننده  در اختیار مدیر مستقیم قرار می گیرد 

 


توجه : ضمن نهایت تشکر از مساعدت کلیه همکاران در تکمیل فرم های مربوط ، حسب پیشنهاد برخی از واحدها، به جهت رعایت حال همکاران در ماه مبارک رمضان و برای کاهش زمان تکمیل فرم های ثبت فعالیت های روزانه مقرر شده است از تاریخ 29 اردیبهشت فقط همان« فرم شماره یک » بصورت دستی تکمیل و به روال گذشته برای مدیران مربوطه ارسال گردد و دیگر نیازی به تکمیل آن در سامانه مرکز نظارت نمی باشد. 


 

         راهنما 1 : فلوچارت

        راهنما 2 : مهم فرم شماره يک  برای همکارانی که تمایل دارند کل فرایند را بصورت دستی طی کنند.

         راهنما 3 : نمونه فرم های شماره یک (پرشده بصورت درست و نادرست) 

     


نکته: فرم آنلاین ساعت 12 امروز از دسترس خارج می شود.


 

فرم شماره یک برای تکمیل دستی

 فرایند انجام کار: تکمیل فرم شماره یک در طول روز  + تحویل فرم دست نویس به مدیر مستقیم+ اظهار نظر مدیر مستقیم و ارسال برای بالاترین مقام حوزه+ اظهار نظر بالاترین مقام حوزه و ارسال فرم بصورت محرمانه برای مرکز نظارت


نظر سنجی طرح گردآوری اطلاعات فعالیت های روزانه کارکنان

انجام طرح گردآوری اطلاعات فعالیت های روزانه کارکنان را چگونه ارزیابی می کنید؟: