برگزاری کارگاه آشنایی با فرایند نگارش و انتشارات کتاب

مرکز نظارات دانشگاه کردستان برگزار نمود

کارگاه آشنایی با فرایند نگارش و انتشارات کتاب در تالار مستوره اردلان با شرکت 28  نفر از اعضاء هیات علمی به مدت 5 ساعت در تاریخ 31/3/97 توسط آقیان دکتر حبیبی، سید مهدی حسینی و ماجد مردوخ روحانی برگزار گردید.