بخشنامه ها و آئین نامه ها

آئین نامه شورای و مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت
هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان
قوانین و مقرارت مرتبط