بازدید از مراکز آموزش عالی استان در آذرماه سال ۹۸

 

گروه بازدید منتخب هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان کردستان به سرپرستی آقای دکتر مسعود حیدری زاده روز چهارشنبه مورخ ۲۰/۹/۹۸ از مرکز علمی کاربردی مدیریت صنعتی بازدیدکرد. نتیجه بازدید پس از طرح در کارگروه تخصصی مربوطه و هیأت استانی ابلاغ خواهد شد.

    گروه بازدید منتخب هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان کردستان به سرپرستی آقای دکتر جلال خدایی روز دو­شنبه مورخ ۱۱/۹/۹۸ از دانشگاه پیام نور واحد کامیاران بازدیدکرد. نتیجه بازدید پس از طرح در کارگروه تخصصی مربوطه و هیأت استانی ابلاغ خواهد شد.

    گروه بازدید منتخب هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان کردستان به سرپرستی آقای دکتر بهروز چمن آرا روز دو­شنبه مورخ ۱۲/۹/۹۸ از دانشگاه پیام نور واحد قروه بازدیدکرد. نتیجه بازدید پس از طرح در کارگروه تخصصی مربوطه و هیأت استانی ابلاغ خواهد شد.