بازدید از دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز

گروه بازدید منتخب هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان کردستان به سرپرستی آقای دکتر صلاح الدین مولانایی روز ­شنبه مورخ ۵/۸/۹۷ از دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز بازدیدکرد. نتیجه بازدید پس از طرح در کارگروه تخصصی مربوطه و هیأت استانی ابلاغ خواهد شد.