بازدید از آموزشکده فنی پسران سقز

گروه بازدید منتخب هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان کردستان به سرپرستی دکتر امید عیسی­نژاد روز چهارشنبه مورخ ۲/۸/۹۷ از آموزشکده فنی پسران سقز بازدیدکرد. نتیجه بازدید پس از طرح در کارگروه تخصصی مربوطه و هیأت استانی ابلاغ خواهد شد.