اهداف هیات استانی

تاریخچه هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان کردستان

در حوزه نظارت و ارزيابي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي استان کردستان كه به استناد آيين نامه شماره 3081/17/23 مورخه 25/2/87 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، موضوع تشكيل و فعاليت هيأت‌هاي نظارت و ارزيابي استاني بر عهده دفتر نظارت و ارزيابي دانشگاه قرار گرفته است، فعاليت هاي نظارتي اين دفتر بر عملكرد آموزشي مؤسسات آموزش عالي استان اعم از دولتي، غيردولتي، آزاد اسلامي، پيام نور، علمي-كاربردي و آموزش هاي عالي آزاد از سال 1387 آغاز شد.