انتخاب هیات نظارت آموزش عالی استان کردستان به عنوان “هیات برتر” در سطح کشور

مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی وزارت متبوع طی نامه شماره ۲۳۷۴۷۰ مورخ ۲۵/۹/۹۷ هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان کردستان را براساس ارزیابی عملکرد سال ۹۶ به عنوان هیات برتر در سطح کشور انتخاب و معرفی کرده است.

براساس نامه مذکور از مجموع ۳۱ هیات استانی در سراسر کشور پنج هیات از جمله هیات نظارت استان کردستان را براساس عملکرد به عنوان هیات های برتر در سراسر کشور انتخاب و از دانشگاه، اعضای، دبیر و کارشناسان دبیرخانه هیات برای ارتقای کیفیت نظام آموزش عالی تشکر و تقدیر نموده است.