ارزیابی گروه/ دانشکده /مدیر گروه

شاخص های مربوط به : گروه /دانشکده / مدیر گروه 

نکته ها: 

-با توجه به اهمیت درستی اطلاعات به جهت تضییع نشدن حقوق دانشکده و گروه مربوط  نهایت دقت در درستی اطلاعات مبذول گردد.اطلاعات مربوط برای چهار ترم در سال های ۹۳ و ۹۴ می باشد.

در صورت مشاهده هر نوع اشکال در عنوان شاخص ها و تعاریف مربوط و یا داشتن هر نوع پیشنهاد خوهشمنداست از طریق قسمت تماس با ما در وب سایت مرکز مطرح بفرمائید .

.

.


شاخص ها:

ارزیابی گروه /دانشکده/ مدیر گروه

1 یک
2 دو
3 سه
4 چهار