ارزیابی عملکرد مرکز رشد

شاخص های مربوط به : مرکز رشد

نکته ها: 

-با توجه به اهمیت درستی اطلاعات به جهت تضییع نشدن حقوق واحد  نهایت دقت در درستی اطلاعات مبذول گردد.اطلاعات مربوط برای به سال های 93 و 94 می باشد.

در صورت مشاهده هر نوع اشکال در عنوان شاخص ها و تعاریف مربوط و یا داشتن هر نوع پیشنهاد خوهشمنداست از طریق قسمت تماس با ما در وب سایت مرکز مطرح بفرمائید .


 

 

 

ارزیابی عملکرد مرکز رشد

  • در دست تدوینتصویب شدهتاریخ تصویب 
    Add a new row
  • نوع خدمتدارد/نداردتوضیحات 
    Add a new row
  • زمینه فعالیتتعداد واحد های فناور مستقرتعداد واحدهای فناور غیر مستقر 
    Add a new row