آمار مراکز آموزش عالی

 

آمار آموزش عالی کشور در یک نگاه
 – نمودار تعداد مراکز آموزش عالی کشور
– نمودار تعداد دانشجویان مراکز آموزش عالی استان کردستان
– نمودار تعداد دانشجویان مرد مراکز آموزش عالی استان کردستان
– نمودار تعداد دانشجویان زن مراکز آموزش عالی استان کردستان
– تعداد مراکز آموزش عالی استان کردستان
 فهرست رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی وزرات بهداشت، درمان و علوم پزشکی سال 93-1392
 رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی ایران 93-1392
رتبه بندی دانشگاه ها آزاد اسلامی 93-1392
– آمار دانشجویان استان ها
– شاخص های کلیدی