آرشیو برنامه ها

آرشیو برنامه ها

1-برگزاری اولین هم اندیشی مدیران گروههای آموزشی، معاونین آموزش دانشکده ها با حضور ریاست محترم دانشگاه کردستان، مسئول محترم دفتر مقام معظم رهبری در دانشگاه و معاون آموزشی دانشگاه در تاریخ ۹۴/۹/۵ در سالن اجتماعات دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

2- برگزاری کارگاه بهره گیری کارا و موثر از خدمات اینترنتی (ابری) در امور آموزشی و پژوهشی توسط دکتر فرورش با حضور نزدیک به 40 نفر از اعضا هیات علمی در تاریخ 94/10/6 در سالن جلسات کتابخانه مرکزی

3- برگزاری کارگاه قوانین و مقررات دانشگاهی در تاریخ 94/۱۰/13 در سالن اجتماعات دانشکده کشاورزی با حضور بیش از ۲۵ نفر از اعضاء هیات علمی جدید الاستخدام توسط آقایان دکتر عادل سی وسه مرده (معاون آموزشی دانشگاه) دکتر رحمت صادقی (مدیر پژوهشی دانشگاه) و دکتر بهمن بهرام نژاد (مدیر مرکز نظارت)

4-برگزاری کارگاه  هوش هیجانی در مدیریت دانشگاهی ویژه (هیات رئیسه و روسای دانشکده ها) در تاریخ ۹۴/10/29 در کتابخانه مرکزی با حضور معاونین دانشگاه و روسای دانشکده ها  برگزار گردید.

4- برگزاری کارگاه  هوش هیجانی در مدیریت دانشگاهی ویژه مدیران گروه های آموزشی در تاریخ ۹۴/11/11 در کتابخانه مرکزی با حضور مدیران گروه های آموزشی دانشگاه برگزار گرد

5-برگزاری کارگاه  آموزشی برای همکاران حق التدریس در تاریخ ۹۴/11/29 در سالن مولوی با شرکت بیش از 150 نفر از همکاران حق التدریس

6-برگزاری کارگاه قابلیت های نوین یادگیری الکترونیک در آموزش عالی در تاریخ ۹۴/12/12 درسالن فردوسی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی