آخرین وضعیت پروند مدرسین حق التدریسی در نیمسال ۹۷۲

آخرین وضعیت پروند مدرسین حق التدریسی در نیمسال ۹۷۲

مدرسین محترم مدعویی که پرونده آنا دارای ناقصی می باشد می توانند تا پایان آبانماه نسبت به رفع ناقی اقدام نمایند ضمنا لیست به تاریخ۱۸ آبان برای امور مالی دانشگاه ارسال گردیده است.

دانشکده هنر و معماری

دانشکده منابع طبیعی

دانشکده کشاورزی

دانشکده علوم پایه

دانشکده علوم انسانی

دانشکده مهندسی

دانشکده بیجار

دانشکده ادبیات