آخرین وضعیت پروند مدرسین حق التدریسی در نیمسال 972

آخرین وضعیت پروند مدرسین حق التدریسی در نیمسال 972

مدرسین محترم مدعویی که پرونده آنا دارای ناقصی می باشد می توانند تا پایان آبانماه نسبت به رفع ناقی اقدام نمایند ضمنا لیست به تاریخ18 آبان برای امور مالی دانشگاه ارسال گردیده است.

دانشکده هنر و معماری

دانشکده منابع طبیعی

دانشکده کشاورزی

دانشکده علوم پایه

دانشکده علوم انسانی

دانشکده مهندسی

دانشکده بیجار

دانشکده ادبیات