آخرین وضعیت پروند مدرسین حق التدریسی در نیمسال. 981


لیست دوم تکمیلی 981 تاریخ ارسال هفته اول اردیبشت


 

دانشکده ادبیات 981

دانشکده علوم پایه 981

دانشکده کشاورزی 981

دانشکده منابع طبیعی 981

دانشکده هنر و معماری 981

دانشکده مهندسی 981

دانشکده علوم انسانی 981

دانشکده بیجار 981