آخرین وضعیت پروند مدرسین حق التدریسی در نیمسال. ۹۸۱


لیست دوم تکمیلی ۹۸۱ تاریخ ارسال هفته اول اردیبشت


 

دانشکده ادبیات ۹۸۱

دانشکده علوم پایه ۹۸۱

دانشکده کشاورزی ۹۸۱

دانشکده منابع طبیعی ۹۸۱

دانشکده هنر و معماری ۹۸۱

دانشکده مهندسی ۹۸۱

دانشکده علوم انسانی ۹۸۱

دانشکده بیجار ۹۸۱