آخرین وضعیت پرونده مدرسین حق التدریس ۹۸۲

با سلام

-قابل توجه مدرسین محترم مرکز نظارت بنا دارد در صورت همکاری مدرسین محترم لیست ۹۸۲ را حداکثر تا تاریخ ۱۹ مهر ۹۹ برای حوزه معاونت اداری و مالی جهت پرداخت ارسال نماید.

-مدرسین محترمی که ناقصی پرونده دارند می توانند حداکثر تا ساعت ۱۲ روز سه شنبه مورخ ۱۵ مهرماه ۹۹ نسبت به رفع مشکل اقدام نمایند.

-در وضعیت فعلی جهت رعایت حال همکاران برای فرم شماره ۲ امضا مدیر گروه و یکی مسئولین دانشکده(رئیس دانشکده، معاونت اموزشی و یا پژوهشی) کافی می باشد و برای فرم شماره ۳ امضاء نماینده رئیس دانشگاه لازم نمی باشد.

شماره تماس جهت سئوالاتی احتمالی و رفع نقص ۳۳۶۶۲۹۶۴


دانشکده علوم انسانی د ۹۸۲

دانشکده ادبیات ۹۸۲

دانشکده علوم پایه ۹۸۲

دانشکده کشاورزی ۹۸۲

دانشکده منابع طبیعی ۹۸۲

دانشکده مهندسی ۹۸۲

دانشکده معماری ۹۸۲

دانشکده بیجار ۹۸۲