آخرین وضعیت پرونده مدرسین حق التدریس 982

با سلام

-قابل توجه مدرسین محترم مرکز نظارت بنا دارد در صورت همکاری مدرسین محترم لیست 982 را حداکثر تا تاریخ 19 مهر 99 برای حوزه معاونت اداری و مالی جهت پرداخت ارسال نماید.

-مدرسین محترمی که ناقصی پرونده دارند می توانند حداکثر تا ساعت 12 روز سه شنبه مورخ 15 مهرماه 99 نسبت به رفع مشکل اقدام نمایند.

-در وضعیت فعلی جهت رعایت حال همکاران برای فرم شماره 2 امضا مدیر گروه و یکی مسئولین دانشکده(رئیس دانشکده، معاونت اموزشی و یا پژوهشی) کافی می باشد و برای فرم شماره 3 امضاء نماینده رئیس دانشگاه لازم نمی باشد.

شماره تماس جهت سئوالاتی احتمالی و رفع نقص 33662964


دانشکده علوم انسانی د 982

دانشکده ادبیات 982

دانشکده علوم پایه 982

دانشکده کشاورزی 982

دانشکده منابع طبیعی 982

دانشکده مهندسی 982

دانشکده معماری 982

دانشکده بیجار 982