آخرین وضعیت مدرسین حق التدریس 992

لیست دوم:

دانشکده زبان و ادبیات

دانشکده علوم انسانی

علوم پایه

دانشکده بیجار

دانشکده کشاورزی

دانشکده منابع طبیعی

دانشکده مهندسی

دانشکده هنر

لیست اول :

مدرسین محترمی که پرونده آنها دارای نواقص می باشد می توانند حداکثر تا تاریخ 1400/4/26 نسبت به رفع نواقص مربوط اقدام نمایند .