آخرین وضعیت مدرسین حق التدریس ۹۹۲

لیست دوم:

دانشکده زبان و ادبیات

دانشکده علوم انسانی

علوم پایه

دانشکده بیجار

دانشکده کشاورزی

دانشکده منابع طبیعی

دانشکده مهندسی

دانشکده هنر

لیست اول :

مدرسین محترمی که پرونده آنها دارای نواقص می باشد می توانند حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰/۴/۲۶ نسبت به رفع نواقص مربوط اقدام نمایند .