هیأت نظارت،ارزیابی وتضمین کیفیت آموزش عالی استان

2فلسفه تدریس

------------
 • استاد، : دکتر بلندهمتان
  تاریخ برگزاری: 95/9/17
  محل برگزاری :متعاقبا اعلام خواهد شد
  ساعت: 14تا 18
  .شرایط متقاضی: اعضاء هیات علمی جدید الورود .
  سر فصل:
  -