آموزش .مبتنی بر دیالوگ

عنوان کارگاه:   

استاد، :.دکتر محمدرضا نیستانی عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان و معاون مرکز نظارت وزارت متبوع تاریخ برگزاری:.یکم اسفند ۹۷

محل برگزاری : سالن جلسات دانشکده علوم پایه

ساعت:۱۴ تا ۱۹ /

شرایط متقاضی: اعضا هیات علمی

سرفصل:

 

 

2فلسفه تدریس

------------