کارگاه پیشرفته آموزشی استفاده از word

عنوان کارگاه:   

استاد، :. دکتر فرورش
تاریخ برگزاری:..۲۱ آذرماه سال ۹۷٫
محل برگزاری :……………………………………………………..
ساعت:.۱۴ الی ۱۸٫٫ /

شرایط متقاضی:

سرفصل:


ثبت نام:

کارگاه پیشرفته آموزشی استفاده از word