کارگاه مورد نیاز

فرم اعلام عناوین دوره های آموزشی مورد نیاز اعضای هیات علمی و مدیران دانشگاه

  • مدیران و اعضاء محترم هیات علمی : اين فرم به منظور تعيين "عناوين دوره‌هاي آموزشي مورد نياز مدیران واعضاي هيات علمي دانشگاه" تدوين گرديده است. دوره‌هاي آموزشي مورد نیاز خود را بر حسب اولويت (اولين دوره بالاترين اولويت) اعلام نمایند و بدينوسيله مرکز نظارت و ارزیابی را در جهت تدوين هرچه بهتر برگزاری کارگاه ها ياري فرماييد.
  • به ترتیب 
    Add a new row