فرم اعلام عناوین دوره های آموزشی مورد نیاز اعضای هیات علمی و مدیران دانشگاه

  • مدیران و اعضاء محترم هیات علمی : این فرم به منظور تعیین "عناوین دوره‌های آموزشی مورد نیاز مدیران واعضای هیات علمی دانشگاه" تدوین گردیده است. دوره‌های آموزشی مورد نیاز خود را بر حسب اولویت (اولین دوره بالاترین اولویت) اعلام نمایند و بدینوسیله مرکز نظارت و ارزیابی را در جهت تدوین هرچه بهتر برگزاری کارگاه ها یاری فرمایید.
  • به ترتیب 
    Add a row