کارگاه برای مدرسین حق التدریس شهریور ۹۸

عنوان کارگاه:   قوانین و مقرارت آموزشی برای مدرسین حق التدریسی

استاد، :…………………………………………………………….
تاریخ برگزاری:………۲۷ شهریور ماه ۹۸
محل برگزاری :تالار فردوسی .دانشکده علوم انسانی
ساعت:..۸/۳۰ الی ۱۴………………………………………………………….. /

شرایط متقاضی:مدرسین حق التدریسی که تا کنون در کارگاه شرکت نکرده اند

سرفصل:

کارگاه آموزشی ویژه مدرسین حق التدریس -شهریور 98 (1)