کارگاه آموزش استفاده از نرم افزار onenote

عنوان کارگاه:   onenote

استاد، :دکتر غلامی عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی و آلان ابریشمی دانشجوی دکتری
تاریخ برگزاری:.اردیبهشت ۹۸
محل برگزاری :……………………………………………………..
ساعت:……………………………………………………………. /

شرایط متقاضی:

سرفصل:

-معرفی شبکه


ثبت نام:

کارگاه آموزش استفاده از نرم افزار onenote