کارگاه آموزش استفاده از نرم افزار onenote

عنوان کارگاه:   onenote

استاد، :دکتر غلامی عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی و آلان ابریشمی دانشجوی دکتری
تاریخ برگزاری:.۲۲ و ۲۳ اردیبهشت ۹۸
محل برگزاری :……………………………………………………..
ساعت:

چهارشنبه  ۱۴ الی ۱۸ ………………………………. /

 پنجشنبه   ۹ الی ۱۳ ………………………………. /

شرایط متقاضی: اعضا هیات علمی

سرفصل:

-معرفی شبکه


ثبت نام:

کارگاه آموزش استفاده از نرم افزار onenote