کارگاه آموزشی برای مدرسین حق التدریسی بهمن ۹۷

عنوان کارگاه:   مقررات آموزشی برای مدرسان حق التدریسی

استاد، :…………………………………………………………….
تاریخ برگزاری:                             ۱۷ بهمن ۹۷
محل برگزاری :……………………………………………………..
ساعت:……………………………………………………………. /

شرایط متقاضی: همکاران حق التدریسی که قبلا در کارگاه شرکت نکرده اند.

سرفصل:

– مقررات آموزشی  دکتر 

-سنجش و اندازه گیری  دکتر آزاد همتی

-مدیریت کلاس درس دکتر بلندهمتان

– روش تدریس دکتر صالحی


کارگاه آموزشی ویژه اساتید حق التدریس -بهمن 97