کارگاه آموزشی برای مدرسین حق التدریسی بهمن ۹۷

عنوان کارگاه:   مقررات آموزشی برای مدرسان حق التدریسی

استاد، :.

دکتر بهرام نژاد                                             ۹-۸/۳۰

دکتر بلندهمتان   روش تدریس                     ۱۰/۴۵-۹

دکتر آزاد همتی   سنجش و ارزشیابی         ۱۲/۴۵-۱۱

دکتر شیربیگی                                           ۱۴ -۱۲/۴۵
تاریخ برگزاری:         ۱۷ بهمن ۹۷
محل برگزاری :سالن فردوسی دانشکده علوم انسانی
ساعت:۸/۳۰ تا ۱۴….. /

شرایط متقاضی: همکاران حق التدریسی که قبلا در کارگاه شرکت نکرده اند.

سرفصل:


کارگاه آموزشی ویژه اساتید حق التدریس -بهمن 97