کارگاه آشنایی با فرایند ارزیابی و ارزشیابی اعضا هیات علمی

کارگاه آشنایی با فرایند ارزیابی و ارزشیابی اعضا هیات عیمی