هیأت نظارت،ارزیابی وتضمین کیفیت آموزش عالی استان

نظرسنجی ۲

کارگاه های برگزار شده در راستای دانش افزایی را چگونه ارزیابی می کنید؟

هیأت نظارت،ارزیابی وتضمین کیفیت آموزش عالی استان