هیأت نظارت،ارزیابی وتضمین کیفیت آموزش عالی استان

نحوه تدوین استاندرهای بین المللی

 • استاد، :
  تاریخ برگزاری:
  محل برگزاری : متعاقبا اعلام خواهد شد
  ساعت:
  .شرایط متقاضی: .
  سر فصل:
  -