موسسات آموزش عالی که فعالیت آنهاغیر قانونی اعلام گردیده است.