مراکز آموزش عالی استان

سامانه وارد کردن اطلاعات مراکز آموزش عالی استان

ورود به سامانه - Copy

لطفا به نکات ذیل توجه بفرمائید:

۱- در تکمیل اطلاعات در خواستی نهایت دقت به عمل آید.

۲-وارد کردن اطلاعات مدرسین بسیار مهم می باشد و در این بین وارد کردن کد ملی و میزان موظفی ترم جاری بسیار مهم می باشد.

۳- وارد کردن اطلاعات در آیتم ورود اطلاعات کلی در قسمت ارسال اطلاعات به صورت اکسل بسیار مهم می باشد.

۴-