مدیریت کلاس درس

عنوان کارگاه:    مدیریت کلاس درس

استاد، : دکتر کیوان بلند همتان
تاریخ برگزاری:

شنبه     ۱۸  آذر  ساعت ۱۸ -۲۰

یکشنبه ۱۹ آذر  ساعت ۱۸ -۲۰

دوشنبه ۲۰ آذر ساعت ۱۸-۲۰

محل برگزاری : مرکز نظارت
ساعت:……………………………………………………………. /

شرایط متقاضی: کلیه اعضا جدید الورود 

سرفصل: