۲مدیریت کلاس درس -

------------
 • استاد، : دکتر شیربیگی
  تاریخ برگزاری: ۹۵/۱۰/۱
  محل برگزاری : کتابخانه مرکزی
  ساعت: ۱۴تا ۱۸
  .شرایط متقاضی: اعضاء هیات علمی جدید الورود .
  سر فصل:
  -