هیأت نظارت،ارزیابی وتضمین کیفیت آموزش عالی استان

2مدیریت کلاس درس -

------------
 • استاد، : دکتر شیربیگی
  تاریخ برگزاری: 95/10/1
  محل برگزاری : کتابخانه مرکزی
  ساعت: 14تا 18
  .شرایط متقاضی: اعضاء هیات علمی جدید الورود .
  سر فصل:
  -