لینک های مفید – چپ

مرکز نظارت و ارزیابی وزارت علوم

آدرس وب سایت هیات های نظارت و ارزیابی استانی

اطلاعات تماس هیأت های نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی 

مناطق دهگانه هیات های استانی