فرم پیشنهادات

با سلام همکاران محترم هیات های استانی سراسر کشور

 خواهشمنداست انتظارات، تجارب و پیشنهادات خود را جهت برگزاری مطلوب نشست و برآورد حداکثری انتظارات با دبیرخانه نشست در میان بگذارید.


 

فرم پیشنهادات برای برگزاری بهتر نشست