فرم شماره ۸

مدرسین محترمی که حق الزحمه یکی از نیمسال های ۹۶۲، ۹۷۱ و ۹۷۲ را به دلیل تاخیر در تکمیل فرم های مرکز نظارت دریافت نکرده اند پس از اطمینان از عدم دریافت می توانند جهت پرداخت آن بصورت موردی و یا همراه با نیمسال ۹۸۱ فرم شماره ۸ را تکمیل نمایند.


فرم شماره8 (برای مدرسینی که حق الزحمه ترم های گذشته را نگرفته اند.).