فرم شماره یک

فرم شماره یک


نکته: کلیه افراد متقاضی تدریس در دانشگاه کردستان می بایست یک بار آنرا بصورت آنلاین تکمیل نمایند


تکمیل آنلاین


فرم pdf برای دانلود