فرم اعلام عناوین دوره های آموزشی مورد نیاز

فرم اعلام عناوین دوره های آموزشی مورد نیاز اعضای هیات علمی و مدیران دانشگاه

  • مدیران و اعضاء محترم هیات علمی : این فرم به منظور تعیین "عناوین دوره‌های آموزشی مورد نیاز مدیران واعضای هیات علمی دانشگاه" تدوین گردیده است. دوره‌های آموزشی مورد نیاز خود را بر حسب اولویت (اولین دوره بالاترین اولویت) اعلام نمایند و بدینوسیله مرکز نظارت و ارزیابی را در جهت تدوین هرچه بهتر برگزاری کارگاه ها یاری فرمایید.
  • به ترتیب 
    Add a row

فرم اعلام دوره های پیشنهادی برای همکاران جهت برگزاری توسط متقاضی

  • مدیران و اعضاء محترم هیات علمی : این فرم به منظور پیشنهاد"عناوین دوره‌های آموزشی مورد نیاز مدیران واعضای هیات علمی دانشگاه" تهیه گرده است. لذا اعضا هیات علمی متقاضی تدریس می توانند دوره های پیشنهادی خود را در فرم ذیل اعلام نمایند .
  • Add a row