صفحه فرم های مدرسان حق التدریس

 

فرم های مدرسان حق التدریسی


 

  لینک (برای تکمیل)   ……………….           عنوان                                دانلود………………..


………… تکمیل آنلاین…………………………    ………………………….فرم شماره یک ……………..       ………………………………  برای دانلود …………………….


                                                                       تکمیل آنلاین                            ….         فرم های شماره دو  و  سه         ……..    …………  دانلود فرم های   ۲    یا    ۳


تکمیل آنلاین   فرم شماره چهار     


   تکمیل آنلاین   فرم شماره پنج       

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

فرم شماره ۶ اطلاعات پایه برای ثبت در سامانه گلستان

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

فرم شماره ۷ گواهی شرکت در کارگاه


فرم شماره ۸ عدم دریافت حق الزحمه ترم های گذشته


راهنما فرم های ۱،۲ و ۳ برای دانشکدهها       


راهنما فرم های ۱،۲ و ۳ برای متقاضی        


صفحه مدرسین حق التدریس