صفحه فرم های مدرسان حق التدریس

     فرم های مدرسان حق التدریس

 

  لینک (برای تکمیل)         عنوان                 دانلود


 تکمیل آنلاین                    فرم شماره یک               برای دانلود    


                  تکمیل آنلاین                    فرم های شماره دو  و  سه                دانلود فرم های   ۲    یا    ۳


تکمیل آنلاین   فرم شماره چهار     


   تکمیل آنلاین   فرم شماره پنج       

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

فرم شماره ۶: اطلاعات پایه برای ثبت در سامانه گلستان

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

فرم شماره ۷:تصویر گواهی شرکت در کارگاه


        فرم راهنما برای دانشکده        


        فرم راهنما برای متقاضی          


صفحه مدرسین حق التدریس