هیأت نظارت،ارزیابی وتضمین کیفیت آموزش عالی استان

     فرم های مدرسان حق التدریس


  لینک (برای تکمیل)         عنوان                 دانلود


 7                   فرم شماره یک               د2


  7                   فرم شماره دو                 د2


  7                 فرم شماره سه                د2


  7           فرم راهنما برای دانشکده         د2


 7          فرم راهنما برای متقاضی          د2