هیأت نظارت،ارزیابی وتضمین کیفیت آموزش عالی استان

–«صفحه کارگاه ها»–

توجه


۱- شيوه هاي تعامل سازنده بين همكاران از منظر روانشناسی

مدرس 

۴-کارگاه برای مدرسین حق التدریسی بهمن ۹۶

مدرس