کارگاهها


۱- کارگاه برای مدرسین حق التدریسی         ۹۶/۶/۲۹

۲ مهارت های پیشرفته تدریس                ۹۶/۶/۲۷