کارگاهها


         

لینک مخاطب مدرس تاریخ مخاطب
 7 بین المللی سازی آموزش عالی  دفتر امور بین الملل ۹۵/۱۲/۱۱ اعضا هیات علمی
 7  آشنایی و کاربست نرم افزار Amos دکتر عیسی نژاد //

 7


آشنایی و کاربست نرم افزار Endnote // //

7

کلاس مجازی Adobe Connect ۹۶/۳/۲۲ معاونین آموزشی دانشکده ها و مدیران گروه ها