کارگاهها


         

  عنوان کارگاه        مدرس(دکتر)   تاریخ    ساعت    مخاطب  .

آشنایی و کاربست نرم افزار Amos     عیسی نژاد     …….. اسفندماه  کلیه اعضا هیات علمی  7


 بین المللی سازی آموزش عالی    دفتر امور بین الملل    ۱۲/۱۱ /۹۵  اسفندماه  کلیه اعضا هیات علمی  7


آشنایی و کاربست نرم افزار Endnote عیسی نژاد  ……..  اسفندماه   کلیه اعضا هیات علمی 7