صفحه روی سایت کارگاه ها

 


–«صفحه کارگاه ها»–


مرکز نظارت دانشگاه کردستان در نظر دارد در راستای آیین نامه دانش افزایی و توانمند سازی اعضا هیات علمی در نیمه دوم سال ۹۷ اقدام به برگزاری کارگاه های ذیل نماید. از همکاران محترم تقاضا می گردد قبل از ثبت نام به نکات ذیل توجه نمایند.

 توجه۱- . آموزش کمک های اولیه و فوریت های پزشکی     ا  زمان برگزاری  


۲- نحوه پارافریز نمودن متون مقالات انگلیسی  گروه اول  ا  زمان برگزاری  

۳- نحوه پارافریز نمودن متون مقالات انگلیسی  گروه دوم   ا  زمان برگزاری  

۴-آشنایی با مقررات دانشگاهی    ا  زمان برگزاری  

۵- 

۶-

۷-

۸- 

۹-

۱۰-


۱۱-


۱۲-


۱۳-

۱۴-

۱۵

 

۱۶-