صفحه روی سایت کارگاه ها

 


–«صفحه کارگاه ها»–


مرکز نظارت دانشگاه کردستان در نظر دارد در راستای آیین نامه دانش افزایی و توانمند سازی اعضا هیات علمی در نیمه دوم سال ۹۷ اقدام به برگزاری کارگاه های ذیل نماید. از همکاران محترم تقاضا می گردد قبل از ثبت نام به نکات ذیل توجه نمایند.

 توجه۱- .  ارتباط موثر استاد و دانشجو     ا  زمان برگزاری  


۲- هوش هیجانی و انگیزش در کلاس گروه یک    ا  زمان برگزاری  

۳- هوش هیجانی و انگیزش در کلاس گروه دو    ا  زمان برگزاری  

۴-

۵-

۶-

۷-

۸- 

۹-

۱۰-


۱۱-


۱۲-


۱۳-

۱۴-

۱۵

 

۱۶-