هیأت نظارت،ارزیابی وتضمین کیفیت آموزش عالی استان

2سنجش و اندازه گیری

 • استاد، : دکترمصطفی قادری
  تاریخ برگزاری: 95/10/29
  محل برگزاری : مرکز نظارات
  ساعت: 14تا 18
  .شرایط متقاضی: اعضاء هیات علمی جدید الورود .
  سر فصل:
  -