۲سنجش و اندازه گیری

 • استاد، : دکترمصطفی قادری
  تاریخ برگزاری: ۹۵/۱۰/۲۹
  محل برگزاری : مرکز نظارات
  ساعت: ۱۴تا ۱۸
  .شرایط متقاضی: اعضاء هیات علمی جدید الورود .
  سر فصل:
  -