هیأت نظارت،ارزیابی وتضمین کیفیت آموزش عالی استان

سامانه وارد کردن اطلاعات مراکز آموزش عالی و دانشکده های دانشگاه کردستان

ماژ 3

 

 

 

هیأت نظارت،ارزیابی وتضمین کیفیت آموزش عالی استان