سنجش و ارزشیابی اموزشی

عنوان کارگاه:   سنجش و ارزشیابی آموزشی

استاد، : دکتر نعمت اله عزیزی
تاریخ برگزاری:

شنبه ۱۱آذر  ساعت ۱۸ -۲۰

یکشنبه ۱۲آذر  ساعت ۱۸ -۲۰

دوشنبه ۱۳آذر ساعت ۱۸-۲۰

محل برگزاری : مرکز نظارت
ساعت:……………………………………………………………. /

شرایط متقاضی: کلیه اعضا جدید الورود 

سرفصل: