دوره کلاس فضای مجازی

عنوان کارگاه:دوره آموزشی کلاس مجازی Adobe Connect

استاد :…………………………………………………………….
تاریخ برگزاری:……..۹۶/۳/۲۲
محل برگزاری :…….سایت کامپیوتر دانشکده مهندسی
ساعت:………………۸ الی ۱۳

شرایط متقاضی: معاونین آموزشی دانشکده ها و مدیران گروه های آموزشی

سرفصل:

.

.

………………………………………………………………………………………