حوزه عمرانی

حوزه عمرانی

 

نیرو- حوزه مدیریت عمرانی

 • ناممحل کارآخرین مدرک تحصیلیرشتهپست/مسئولیتنوع استخدامتلفنتوضیحات 
  Add a new row
 • نامتعداد کل کلاس های برگزار شده در هفتهگروه های مورد استفادهتعداد کارشناسان آزمایشگاهتوضیحات 
  Add a new row
 • نامتعداد کل کلاس های برگزار شده در هفتهگروه های مورد استفادهتعداد کارشناسان کارگاهتوضیحات 
  Add a new row
 • نامتعداد کل کلاس های برگزار شده در هفتهگروه های مورد استفادهتعداد کارشناسان مزرعه 
  Add a new row
 • نامگروه های مورد استفادهتعداد کارشناسان 
  Add a new row
 • نامگروه های مورد استفادهتعداد کارشناسان 
  Add a new row
 • نامگروه های مورد استفادهتعداد کارشناسان 
  Add a new row